preloader

Wersja kontrastowa: Alt + Z

Przejdź do treści strony: Alt + X

Przejdź do nawigacji strony: Alt + C

Mapa Witryny: Alt + V

 

Rezerwuj obiekt

Deklaracja Dostępności

Gmina Karpacz zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony www.sportkarpacz.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2019-10-26.

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2020-09-03.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:. 

Wyłączenia:

  • filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
  • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
  • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Urząd Miejski w Karpaczu i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych;
  • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Treści dokumentów zamieszczonych dotychczas w serwisie sportkarpacz.pl są sukcesywnie przeglądane. Dokumenty niedostępne cyfrowo w miarę możliwości będą poprawiane oraz będziemy dokładać starań, aby nowe dokumenty zostały przygotowane poprawnie. 
 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Gmina Karpacz.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Sula, kancelaria@karpacz.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 757619150. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W budynku Stadionu im. Ireny Szewińskiej mieszczą się pomieszczenia biurowo - administracyjne, siłownia, pomieszczenie rehabilitacyjne oraz sala konferencyjna. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne od strony parkingu bezpośrednio z poziomu terenu oraz drugie wejście od strony boiska i bieżni, które również dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Korytarze umożliwiają swobodne poruszanie się. Winda wewnątrz budynku zapewnia dostęp na pierwsze piętro. Toalety zlokalizowano na parterze oraz dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille'a, oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do wszystkich pomieszczeń można wejśc z psem asystującym i psem przewodnikiem. Na parkingu zlokalizowanym bezpośrednio przy obiekcie przewidziano dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.
Koordynatorem do spraw dostępności architektonicznej jest Pan Przemysław Kurek. Kontakt: kancelaria@karpacz.eu, tel. 75 76 19 150. 

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Podmiotowa strona została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Użyte skróty:

  • Wersja kontrastowa: Alt + Z
  • Przejdź do treści strony: Alt + X
  • Przejdź do nawigacji strony: Alt + C
  • Mapa Witryny: Alt + V

© 2024 Sport Karpacz - wszystkie prawa zastrzeżone.

design by : Facebros.pl