preloader

Wersja kontrastowa: Alt + Z

Przejdź do treści strony: Alt + X

Przejdź do nawigacji strony: Alt + C

Mapa Witryny: Alt + V

 

Rezerwuj obiekt

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

Administratorem podanych przez Ciebie danych będzie Burmistrz Karpacza, ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz, nr telefon 75 76 19 975, adres email: kancelaria@karpacz.eu.
 • W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Patryk Walczak, adres e-mail: patryk.walczak@elitpartner.pl, tel. 577-070-855
 • Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych, tj.: wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Miejski w Karpaczu- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia; wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Burmistrza Karpacza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.
 • W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. 2, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  - podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  - podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 2 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 • W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych w każdej chwili masz prawo do:
  - dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  - sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  - usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  - ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
 • W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Przetwarzanie Twoich danych do momentu cofnięcia zgody dokonywane jest zgodnie z prawem, na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.
 • Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia.
 • Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy przez Burmistrza Karpacza. Przy czym podanie danych jest:
  - obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  - dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy.
 • Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub niemożliwość zawarcia umowy.
 • Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać dla Ciebie inne podobne doniosłe skutki.

© 2022 Sport Karpacz - wszystkie prawa zastrzeżone.

design by : Facebros.pl